Privacy statement & AV

Identiteit
Dynja Beads Art is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Middelburg onder nummer 22063545. Dynja Beads Art is geboren uit een passie voor kleuren en creëren. Dynja Beads Art is uniek. Dynja Beads Art is puur.

Rechtsgrond gegevensverwerking
Indien een bezoeker van Dynja.nl een reactie plaatst op de website, het contactformulier invult en verstuurt, een e-mail verstuurt of een bestelling plaatst geeft de bezoeker automatisch toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Doel voor de verwerking van persoonsgegevens
Dynja.nl heeft geen doel voor de verwerking van persoonsgegevens. Alle reacties en ingevulde contactformulieren, bestellingen of verstuurde e-mails worden gelezen en ter kennisgeving aangenomen en waar nodig beantwoord.

Gevolgen van het verstrekken van persoonsgegevens
Er zijn geen gevolgen voor het verstrekken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt of gebruikt door Dynja.nl.

Duur van de opslag van persoonsgegevens
Dynja.nl bewaart de persoonsgegevens niet langer dan de wettelijk gestelde termijn.

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens.
Elke bezoeker van Dynja.nl heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@dynja.nl.

Klachtrecht
Klachten kunnen ingediend worden bij autoriteit persoonsgegevens.

Algemene Voorwaarden Dynja.nl
Dynja Beads Art

Algemene Verkoopvoorwaarden

1. Alle bestellingen en aankopen dienen vooraf te worden betaald of contant bij aflevering te worden betaald.
2. Alle aankopen mogen binnen 7 dagen worden geretourneerd in originele verpakking en onbeschreven met uitzondering van gepersonaliseerde artikelen en artikelen met tekst.
3. Gepersonaliseerde artikelen met tekst en op maat gemaakte artikelen kunnen nooit worden geretourneerd.
4. De armbanden en chokers zijn gemaakt van sterk nylon. Nylon smelt door vuur. Er wordt geen garantie gegeven op brand- en smeltschade.
5. De artikelen zijn gemaakt van glaskralen. Glas kan breken bij verkeerd gebruik. Op de kralen wordt geen garantie gegeven.
6. De artikelen zijn niet geschikt om in water te dragen of te gebruiken. Er wordt geen garantie gegeven op waterschade.
7. Op de drukkers van de armbanden wordt 6 maanden garantie gegeven. Als een drukker kapot gaat kunt u op eigen kosten de armband retour sturen. Wij vervangen dan de drukker en sturen de armbande op onze kosten terug.
8. Bij de keuze verzenden met brievenbuspost wordt de armband plat gelegd in de verpakking. Hierdoor kan de mooie ronde vorm afnemen. Verzenden via brievenbuspost geschied op uw risico. Zendingen die met brievenbuspost verstuurd worden, mogen niet geretourneerd worden.
9. Alle prijzen op de website zijn inclusief btw.
10. Gratis verzending binnen Nederland en België.
11. Bij afhalen en contant betalen krijg je 10% korting.

Algemene Voorwaarden inzake Dynja.nl Dynja Beads Art

Artikel 1 Algemeen
1.1De partij die met Dynja.nl een overeenkomst sluit met betrekking tot het leveren van goederen wordt in deze voorwaarden steeds “koper” genoemd, ook al betreft de overeenkomst een overeenkomst van andere aard dan koop en verkoop.
1.2Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging (per e-mail) van Dynja.nl . Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging staat het Dynja.nl vrij de overeenkomst te bewijzen door alle middelen rechtens.
1.3Een overeenkomst welke namens Dynja.nl door een vertegenwoordiger van Dynja.nl wordt aangegaan, bindt Dynja.nl uitsluitend nadat zij de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd (hier geldt e-mail ook als schriftelijk)
1.4Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dynja.nl en de koper en dienen te worden beschouwd als deel uitmakend van alle aanbiedingen van Dynja.nl en van de overeenkomsten of verbintenissen van welke aard dan ook, die met Dynja.nl worden gesloten, tenzij uitdrukkelijk tevoren schriftelijk anders is overeengekomen.
1.5Zowel terzake van de met koper gesloten overeenkomst als terzake van de uitvoering van die overeenkomst, is Dynja.nl gerechtigd een ander in haar plaats te stellen. Koper geeft Dynja.nl reeds nu vooralsdan zijn toestemming voor deze indeplaatsstelling.

Artikel 2 Vrijblijvende offerte
2.1 Alle aanbiedingen en offertes, voor zover deze van toepassing zijn, zijn steeds vrijblijvend. Dynja.nl kan haar aanbieding of offerte binnen 3 werkdagen na aanvaarding, alsnog rechtsgeldig intrekken.
2.2 U kunt artikelen ruilen of retourneren binnen 7 dagen. De artikelen kunnen alleen geruild worden als ze in dezelfde staat verkeren als tijdens de aankoop. Indien van toepassing in ongeopende verpakking.

Artikel 3 Prijzen
3.1 Alle door Dynja.nl genoemde prijzen en/of tarieven respectievelijk overeengekomen prijzen en/of tarieven zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
3.2 De prijzen van Dynja.nl zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten der overeenkomst geldende prijzen voor grondstoffen, materialen, loon, belastingen, rechten, lasten, vrachten, alsmede alle andere kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland.
3.3 Indien zich in de onder in het vorige lid genoemde prijsbepalende factoren wijzigingen voordoen, zelfs al geschiedt dit ingevolge bij het aangaan van de overeenkomst voorzienbare omstandigheden, is Dynja.nl gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Dynja.nl dient koper hiervan wel tijdig op de hoogte te stellen.

Artikel 4 Levertijd
4.1 De opgegeven levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Derhalve is de opgegeven levertijd benaderend. Bij niet-tijdige levering dient Dynja.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
4.2 Voorts geldt de levertijd steeds onder het voorbehoud van ongestoorde arbeidssituatie en materiaalvoorziening, ongestoord transport en tijdige levering door toeleveranciers van Dynja.nl, zodanig dat Dynja.nl in staat is om de levertijd aan te houden, een en ander onverminderd het hierna bepaalde met betrekking tot overmacht.
4.3Overschrijding van de levertijd geeft koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij koper kan aantonen dat tijdige levering voor hem van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk 5 dagen na het verstrijken van de levertijd plaats te vinden.
4.4 Overschrijding van de levertijd geeft koper nimmer het recht schadevergoeding te vorderen, noch enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen.
4.4In de voorgaande bepalingen wordt onder levertijd verstaan: de termijn die koper bij zijn ingebrekestelling rechtsgeldig voor de levering heeft gesteld of de overeengekomen levertijd, indien uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen.

Artikel 5 Levering / Transport
5.1 Het is verboden om foto’s en afbeeldingen van Dynja.nl te kopiëren en te verspreiden/verkopen, behoudens een kopie voor eigen gebruik. Dit is strafbaar volgens de Nederlandse wet.
5.2 Leveringen geschieden op afroep.
5.3 Levering geschiedt bij koper op het adres overeengekomen bij de koop of ter plaatse van de bedrijfsvoering van Dynja.nl.
5.4 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
a. indien goederen door of namens koper worden afgehaald: door de in ontvangstname van de goederen door of namens koper;
b. bij transport door een vervoermiddel niet door of namens koper: door aanbieding van de goederen aan het met koper overeengekomen afleveradres.
5.5 Van het ogenblik af, waarop het transport is aangevangen, zijn de te leveren goederen voor rekening en risico van koper.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Dynja.nl is niet aansprakelijk voor schade tijdens transport.
6.2 Verkoper staat niet in voor de bruikbaarheid van door hem geleverde producten, diensten of ter beschikking gestelde zaken voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is en/of onder alle omstandigheden
6.3 Dynja.nl is niet aansprakelijk voor verstrekte gebruiksadviezen, tenzij koper aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dynja.nl.
6.4 Dynja.nl is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan door Dynja.nl geleverde producten, ter beschikking gestelde zaken of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, dan wel voortvloeiende uit een afwijkende kwaliteit van het geleverde product, tenzij sprake is van productaansprakelijkheid als bedoeld in Boek 6, titel 3, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.
6.5 Behoudens productaansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid, is iedere aansprakelijkheid van Dynja.nl altijd beperkt tot:
a. het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan de waarde van de overeengekomen prestatie;
b. –bij levering in termijnen- het factuurbedrag of bij gebreke daarvan de waarde van de desbetreffende prestatie;
c. het bedrag dat door verzekering wordt gedekt indien en voor zover Dynja.nl egen de desbetreffende aansprakelijkheid is verzekerd en indien het door verzekering gedekte bedrag hoger is dan het factuurbedrag of de waarde van de prestatie als bedoeld onder a. of b.

Artikel 7 Controleplicht koper
7.1 Koper is verplicht om direct bij of na aflevering het geleverde te controleren. Alle klachten van koper over de levering/dienst en/of het geleverde moeten schriftelijk bij verkoper worden ingediend binnen 7 dagen na de aflevering respectievelijk binnen 7 dagen nadat de goederen ter beschikking van koper gesteld zijn. Indien koper binnen genoemde termijn van 7 dagen geen schriftelijke klacht bij Dynja.nl heeft ingediend, geldt het door Dynja.nl geleverde als door koper goedgekeurd en aanvaard.
7.2 Klachten kunnen slechts betrekking hebben op goederen welke zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.
7.3 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technish niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit kunnen geen grond voor klachten opleveren.
7.4Indien een klacht van koper gegrond wordt bevonden is Dynja.nl bevoegd om in plaats van herstel of vervanging van het geleverde of levering van een aanvullende hoeveelheid, de koper te crediteren voor de minderwaarde tot een maximum van het factuurbedrag.

Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling vindt uitsluitend plaats via vooruitbetaling of contact bij afhalen.
8.2 Producten worden pas verstuurd indien de betaling is ontvangen, maar wel z.s.m. na betaling.
8.3 Bij besteling van artikelen waarvan Dynja.nl geen (grote) voorraad heeft z wordt de bestelling door Dynja.nl gemaakt nadat de betaling is ontvangen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Dynja.nl behoudt zich de rechten voor, totdat aan alle verplichtingen van koper uit hoofde van de levering van zaken dan wel uit hoofde van in verband met de levering verrichte of te verrichten werkzaamheden, een en ander met inbegrip van kosten en/of schade, volledig is voldaan.

Artikel 10 Overmacht
110.1 Onder overmacht wordt verstaan bedrijfsstoornissen bij Dynja.nl van elke aard en oorzaak, en met name zijn daaronder mede begrepen:
a. de nakoming van een voorschrift of verzoek van een overheidsinstantie, plaatselijke- of andere autoriteit of enig lichaam of persoon dat te kennen geeft een dergelijke instantie of autoriteit te zijn of namens deze te handelen;
b. verhinderingen, beperkingen of belemmeringen met betrekking tot de productie en/of aanvoer (waaronder valt verlenging van aanvoerlijnen) en/of de invoer van de verkochte producten en/of met betrekking tot de fabricage van die producten en/of het vervoer daarvan naar de plaats van levering;
c. feiten en/of omstandigheden die Dynja.nl niet heeft kunnen voorzien of redelijkerwijze niet heeft behoeven te voorzien en die van zodanige invloed zijn dat Dynja.nl waren die feiten en/of omstandigheden haar bekend geweest de overeenkomst tot levering/dienst niet of niet dan op gewijzigde condities zou hebben aangegaan.
10.2 Dynja.nl zal koper het ontstaan van overmacht in de hierboven beschreven zin ten spoedigste kennisgeven en daarbij mededelen of en in hoeverre en onder welke voorwaarden zij de levering zal voortzetten. Dynja.nl is bevoegd om terzake van voormelde omstandigheden of omstandigheid de levering voor bepaalde tijd bij enkelvoudige schriftelijke kennisgeving op te schorten dan wel indien de overmachtsituatie niet in tijd te begrenzen is, de overeenkomst bij schriftelijke kennisgeving te ontbinden, zonder dat een en ander koper recht geeft op schadevergoeding. Is er sprake geweest van vooruitbetaling, dan zal het betaalde bedrag terugbetaald worden op het bank/girorekeningnummer van de koper.